Disclaimer

Algemeen

PLS Nederland is een handelsnaam van BB Systems. 
Vooraf dient gesteld, dat met PLS Nederland alle handelsnamen van PLS Nederland bedoeld worden. Deze disclaimer heeft als voorwerp de modaliteiten en gebruiksvoorwaarden te bepalen voor al de Bezoekers van de PLS websites, die toebehoren aan PLS Nederland, met zetel aan de Grondzijl 6B te Groningen. De Bezoeker mag deze website en de informatie die zich op deze website bevindt, slechts gebruiken voor zover de Bezoeker zich houdt aan de voorwaarden die hieronder worden omschreven. PLS Nederland kan deze voorwaarden te allen tijde wijzigen.

Intellectuele eigendomsrechten

De Bezoeker erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en de gegevens eigendom zijn en blijven van PLS Nederland. Het bestellen van diensten/producten heeft geen enkele overdracht of toewijzing van de hieronder beschreven intellectuele rechten tot gevolg. De teksten, afbeeldingen en andere items op de website worden door auteursrechten, evenals door rechten intellectuele eigendom, beschermd. Sommige namen, tekens of logo’s op deze website zijn beschermde handelsbenamingen of geregistreerde merken. Elke totale of gedeeltelijke reproductie, onder welke vorm ook, van de inhoud van de PLS website, van de merknamen, de logo’s en de databanken, is strikt verboden. Wil de Bezoeker deze reproduceren of mededelen aan het publiek, dan moet de Bezoeker hiervoor de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de PLS Nederland verkrijgen.

Gebruik databanken

De Bezoeker kan de mogelijkheid verkrijgen om toegang te verwerven tot bepaalde databanken ter beschikking gesteld door PLS Nederland of tot het plaatsen van bestellingen langs elektronische weg. Deze gegevens worden uitsluitend strikt vertrouwelijk aangewend en nooit aan derden medegedeeld. De gegevens zijn en blijven eigendom van PLS Nederland. Het bestellen van diensten/producten heeft geen enkele overdracht of toewijzing tot gevolg van de aangewende databestanden. Het doorgeven van, elke totale of gedeeltelijke reproductie, publicatie, onder welke vorm ook, van de inhoud van de ter beschikking gestelde de databanken, is strikt verboden. De Bezoeker mag enkel gebruik maken van de door PLS Nederland ter beschikking gestelde databanken, ter beschikking gesteld middels strikt vertrouwelijke login en paswoord, in het kader van de specifiek daartoe voorziene functie. De gegevens die in de databanken opgeslagen zijn, zijn bij wet beschermd. Elke inbreuk kan aanleiding geven tot het betalen van een schadevergoeding en kan aanleiding geven tot strafrechtelijke vervolging. Links naar sites beheerd door derden Voor zover de PLS-website links bevat naar sites beheerd door derden, werden deze louter ter informatieve titel van de bezoeker aangebracht. PLS Nederland controleert noch deze websites, noch de informatie die er zich op bevindt. PLS Nederland kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud of de kwaliteit van deze websites of van de diensten/producten die er aangeboden worden. Het bestaan van een link impliceert geenszins een samenwerkingsverband tussen PLS Nederland en de derde.

Aansprakelijkheid van PLS Nederland

PLS Nederland neemt alle mogelijke voorzorgen opdat de informatie die op haar site geplaatst wordt, volledig en correct zou zijn. Deze informatie wordt gegeven « zoals zij is ». Indien de informatie op de website onvolledig is of vergissingen bevat, dan kan PLS Nederland daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden. PLS Nederland gaat dusdanig geen enkele verbintenis aan en biedt geen enkele garantie aan in verband met de diensten/producten die op of via de PLS-website aangeboden wordt. PLS Nederland zal niet aansprakelijk gesteld worden voor het gebruik van de informatie die op haar site opgenomen wordt. PLS Nederland oefent geen controle of invloed uit op de manier waarop de Bezoeker de informatie aanwendt. PLS Nederland wijst dan ook alle verantwoordelijkheid af voor directe of indirecte schade, waaronder verlies aan inkomsten, van kansen, van uitbating, van winsten of voor directe of indirecte schadegevallen van welke aard ook, om het even of die veroorzaakt worden door, of in verband staan met het gebruik van deze inlichtingen. PLS Nederland zal daarenboven ook niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade, nadelen of onkosten die ondanks haar inspanningen, uit mogelijk aanwezige vergissingen of nalatigheden in de gepubliceerde documenten zouden kunnen voortvloeien.

Beschikbaarheid

De PLS-website is permanent toegankelijk onder voorbehoud van eventuele defecten en noodzakelijke onderhoudsinterventies. Niettemin behoudt PLS Nederland zich het discretionaire recht voor om deze toegang op elk moment op te schorten, om welke reden ook. PLS Nederland zal niet aansprakelijk kunnen gesteld worden voor de schade die, of het nadeel dat, zou kunnen voortvloeien uit het onderbreken van haar internetdiensten.

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

PLS Nederland verbindt er zich toe geen informatie die haar medegedeeld werd door de Bezoeker of door haar klanten, aan derden door te geven of te openbaren. Deze informatie wordt op een strikt confidentiële manier behandeld en zal louter voor doeleinden van intern beheer aangewend worden. Debiteur, naam, adres en woonplaats kunnen in combinatie met betaalgedrag ten behoeve van dataverzameling inzake betaalgedrag aan kredietmaatschappijen aangeboden worden, tenzij dit door Klant verboden wordt. De Bezoeker kan op elk ogenblik vragen om de gegevens in te zien, te corrigeren of te schrappen door een e-mail te sturen naar [email protected].

Toepasselijk recht – Geschillen

Elk geschilpunt dat uit het gebruik van de site http://www.plsnederland.nl/ of de andere afgeleide sites van PLS Nederland voortvloeit, valt onder de Nederlandse wetgeving. Elke klacht moet voorafgaandelijk doorgegeven worden aan [email protected]. Ingeval de betwisting blijft bestaan, is uitsluitend een Nederlandse rechtbank bevoegd.

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »